Wharton Plaza Theatre

120 S. Houston
Wharton, TX 77488
979-282-2970