Bethlehem (NR)

Drama 99 March 7, 2014
Yuval Adler Shadi Mar'i, Tsahi Halevy, Hitham Omari, Tarek Copti, Michal Shtemler, George Iskandar, Hisham Suliman, Yossi Eini, Efrat Shnap, Karem Shakur Yuval Adler, Ali Waked Ephraim Gildor Adopt Films