K Missing Kings (NR)

Animation 73 July 18, 2014
Shingo Suzuki Daisuke Namikawa, Daisuke Ono, Tomokazu Sugita, Mikako Komatsu Eleven Arts