Kleb Intermediate School

Intermediate School in Klein ISD